Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

στους τομείς δραστηριότητας “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Γυναίκες - εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες - στους

συγκεκριμένους τομείς αναφοράς με μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας στους εν λόγω τομείς.

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λειτουργία πέντε (5) τμημάτων κατάρτισης με εξειδίκευση των απαραίτητων εκπαιδευτικών ενοτήτων ανάλογα με τους τομείς εργασίας και τα ενδιαφέροντα των γυναικών που θα

επιλεγούν.

Κάθε σεμινάριο κατάρτισης θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ώρες επιμερισμένες σε έξι (6) συνεδρίες (η πρώτη δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης). Το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί με γνώμονα την διευκόλυνση παρακολούθησης από τους ωφελούμενους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση θα χορηγηθεί

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και

δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.inepak.gr/programma-femina/

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα του (KYE) www.kye.com.gr και στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ www.inepak.gr και τηλεφωνικά από «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας» στο τηλ.2231030190 και από το ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ στα τηλ.2102486041, 2102486042 & 2102482276.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 16:00.

 

 Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...