Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΚΔΒΜ Δήμου Θηβαίων : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7026/441/26.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών και την τροποποίηση στα αντίστοιχα πεδία της με Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ):
Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)
Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών: έως και 10/07/2020
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4έως και τις 10/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 &Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος), με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4657, 213-131-4620, 213-131-4528, 213-131-4526, 213-131-4638, 213-131-4648, 213-131-4644, 213-131-4639, 213-131-4645, 213-131-4534, 213-131-4640 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.
Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλέφωνο 213-131-4633 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Δείτε/κατεβάστε εδώ το ανωτέρω δελτίο τύπου
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για 82 θέσεις εργασίας στον Δήμο Θηβαίων μέσω ΟΑΕΔ.

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 4/2020 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, με την οποία ο Οργανισμός καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων(Επιβλέποντες Φορείς) , να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 29/6/2020 και ώρα 11η πρωινή έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11η πρωινή.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” – “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Οι θέσεις του Δήμου Θηβαίων:
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...