Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Δράση των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας.
Τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών», με MIS:5002825 στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, πραγματοποίησαν δράση με θέμα «Φροντίζοντας συναισθηματικά ένα παιδί» την Τρίτη 30/10/2019, ώρα 11:00.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) σε συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση (ΜΚΟ) «SolidarityNow» πραγματοποίησε στο χώρο του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας δράση, που απευθυνόταν σε μητέρες πρόσφυγες και είχε ως στόχο να ενημερώσει τον συγκεκριμένο πληθυσμό για την κάλυψη των βασικών αναγκών της τρυφερής αυτης ηλικίας, καθώς και τη συναισθηματική φροντίδα που πρέπει να λαμβάνουν τα παιδιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δημιουργικό διάλογο που είναι σημαντικό να έχουν οι μητέρες με τα παιδιά τους και στη σημασία του αλληλοσεβασμού στις διαφορετικές γνώμες που εκφράζονται.


Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΑΣΕΠ: Στο φουλ οι μηχανές για τη μεγάλη προκήρυξη των 1.000 μονίμων στους Δήμους.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι περισσότερες θέσεις στην μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα αφορά απόφοιτους τριτάξιου Γυμνασίου ή δημοτικού και περιορισμένες θα είναι οι θέσεις που θα αφορούν σε πτυχιούχους. Άλλωστε, μεγάλος αριθμός θέσεων αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Το σχετικό ΦΕΚ αναμένεται να είναι έτοιμο προς έκδοση κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Η κατανομή θέσεων θα αφορά αφορά προστατευόμενα άτομα του ν.2643/98 και αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ το σχέδιο της προκήρυξης προς έγκριση και έκδοση.
Σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες της προκήρυξης είναι μεταξύ άλλων:
ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Υδραυλικός, ΔΕ (Πρακτικός) Μηχανικός Συντηρητής Γ΄ τάξης, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, ΔΕ Τεχνίτης Αποχέτευσης, ΥΕ Εργάτης, ενώ με πτυχίο θα ζητούνται άτομα που ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ή Τοπογράφος Μηχανικός.
Παράταση για την προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018  
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού των δήμων που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 και απασχολείται προσωρινά μέχρι την ανάληψη των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που εντάχθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία διότι, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, παρά την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ για την κάλυψη πάνω από 8.000 θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων (κυρίως καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση), οι διαδικασίες διορισμού των δικαιούχων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, ημέρα λήξης των συμβάσεων.
Κι' αυτό διότι, εκκρεμεί η εξέταση από το ΑΣΕΠ μεγάλου αριθμού ενστάσεων επί των οριστικών πινάκων, αλλά και διορθώσεις λαθών στα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων (πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας κ.λπ.).
Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις του απασχολούμενου προσωπικού. Επίσης, έως την κάλυψη των οργανικών θέσεων μέσω της επερχόμενης προκήρυξης του ΑΣΕΠ (περίπου 3.200 θέσεις), οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται για την παράταση του προγράμματος.
Επιπλέον, για περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, προκειμένου να μην στερηθούν το υπάρχον προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με αναπτυξιακές αρμοδιότητες (σύνταξη και θεώρηση μελετών έργων, υποβολή προτάσεων σε αναπτυξιακά/συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, παρακολούθηση - επίβλεψη εκτελούμενων τεχνικών έργων κ.λπ).
Προβλέπεται, επίσης, η επιχορήγηση των δήμων από χρηματικά διαθέσιμα έως 40 εκατ. ευρώ που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση υποχρεώσεών σε βάρος τους από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
Τέλος, καταργείται η διάταξη του προγράμματος «Κλεισθένης», που όριζε ως κριτήρια κατανομής της κρατικής επιχορήγησης προς τους ΟΤΑ σειρά στοιχείων όπως το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, το μήκος του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς όπως προέκυψε από την ΕΛΣΤΑΤ για τα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχει καμία σχετική καταγραφή ή απογραφή.


ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκε η παράταση στην Κοινωφελή Εργασία στα hot spot.

Την πίστωση για την παράταση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ’ Κύκλος)», για επιπλέον τέσσερις μήνες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ σήμερα.
Μέσω του προγράμματος απασχολούνται 1.690 ωφελούμενοι. Η δαπάνη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης θα ανέλθει στα 6.100.000 ευρώ για τα έτη 2019 και 2020 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, εγκρίθηκε η πίστωση για την παράταση του εν λόγω προγράμματος, δεδομένου ότι όσοι απασχολούνται μέσω της δράσης αυτής ήδη έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκόμενων δομών και φορέων.
Ο νέος ΟΑΕΔ συμβάλλει στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Δομών προσωρινής φιλοξενίας που υποστηρίζονται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας».Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΟΑΕΔ: Παράταση σε δύο προγράμματα στην κοινωφελή εργασία - Πότε αναμένονται οι ΚΥΑ.

Ειδικότερα έχει ληφθεί ήδη η απόφαση για 4μηνη παράταση των δύο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι:
- 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και
- το πρόγραμμα που αφορά 2.082 εργαζόμενους σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) και Δομές προσωρινής υποδοχής.
Για το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας η πλειοψηφία των συμβάσεων λήγουν μέσα στον Νοέμβριο και θα βγει απόφαση για 4μηνη παράταση.
Οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 21,84 ευρώ ημερησίως και φυσικά τα 546 ευρώ καθαρά το μήνα.
Οι ωφελούμενοι εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων εκπονούν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.


Σε ότι αφορά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τα Κέντρα Υποδοχής η πλειοψηφία των συμβάσεων έχει λήξει και οι εργαζόμενοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων του προγράμματος μας έχει ήδη αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας τους.
Για όσους εργαζόμενους έχουν λήξει οι συμβάσεις θα γίνει επανατοποθέτηση.Το λόγω πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην αντιμετώπιση των προσφύγων στη χώρα μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που έχει προκαλέσει η εισροή προσφύγων στη χώρα κατά τα τελευταία έτη.
Η παράταση των δύο προγραμμάτων στην κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ αποσκοπεί: στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ασύλου.


Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές για ΚΕΑ, προνοιακά επιδόματα και επίδομα ενοικίου.
Στις 25 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑεπίδομα ενοικίουΚΕΑπρονοιακά επιδόματα, επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, στεγαστικής συνδρομής και ομογενών.
Ειδικότερα
- καταβάλλονται τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Οκτωβρίου
- καταβάλλεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.
- καταβάλλονται οι συντάξεις και τα επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων μηνός Νοεμβρίου
- τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής και ομογενών που χορηγούνταν από τους ΟΤΑ έως και το 2018 θα καταβληθούν για τον μήνα Οκτώβριο.
- καταβάλλεται το Επίδομα ενοικίου στέγασης μηνός Οκτωβρίου σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως 30 Σεπτεμβρίου και αυτή έχει εγκριθεί.


35.000 προσλήψεις σε δήμους - Έρχεται το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.


Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους.
Το πρόγραμμα θα αφορά σε 35.000 θέσεις, οποίες θα καλυφθούν από μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση του νέου κύκλου του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα αφορά σε όλους τους δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας καθώς και 37 Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών.
Οι δικαιούχοι
Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών –μελών της ΕΕ.
Ακόμα Βόρειοηπειρώτες, ομογενείς, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μέλη οικογενειών ( ή μονογονεϊκών οικογενειών ) στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Ακόμα μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Παράλληλα άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών εγγεγραμμένοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμΕΑ καθώς και άνεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 μήνες, απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Περιλαμβάνει απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η οποία θα παρέχεται με τη μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα.
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.
Για τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας , το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει και δράσεις κατάρτισης.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν επιλέγονται από τους ίδιους τους δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους αφορούν :
-Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους.
-Τη συντήρηση και αναβάθμισης μικρών υποδομών
-Την αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος και κλπ.
Η μοριοδότηση
Οι ωφελούμενοι θα καταταχθούν σε πίνακα βάσει εννέα κριτηρίων μοριοδότησης. Αυτά είναι:
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
-Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω.
-Ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα
-Ηλικία
-Αριθμός ανήλικων τέκνων
-Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή ενηλίκων , με ποσοστό αναπηρίας 67%και άνω
- Ιδιότητα δικαιούχου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
-Ωφελούμενοι που δεν έχουν υπαχθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις.


Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

Ο Εορτασμός της Εθνικής Επετείου «28η Οκτωβρίου 1940» στη Θήβα- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940, οι οποίες αναφέρονται στο συνημμένο πρόγραμμα.
Δείτε εδώ το ΠρόγραμμαΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων Δήμου Θηβαίων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του Ν. 4555/18 που αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) σε κάθε δήμο, ως συμβουλευτικό όργανό του για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, ο Δήμος Θηβαίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο να δηλώσουν συμμετοχή στο ΣΕΜΠ.
Οι προαναφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους, αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων του φορέα/συλλόγου τους (τηλέφωνα επικοινωνίας, δνση, email) μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, είτε αυτοπροσώπως στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3- ισόγειο, Θήβα) ή στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (τέρμα Μακαρίου, πρώην Νομαρχία, Θήβα) είτε μέσω email στα sirouz@thiva.gr ή kem@thiva.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2262350604 και 2262028591.

Λίγα λόγια για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων:

Συγκρότηση Συμβουλίου: Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

Αριθμός μελών: Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

Αρμοδιότητες:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,

β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και

γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Ετήσια έκθεση καταγραφής προβλημάτων: Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει προς το δημοτικό συμβούλιο Ετήσια Έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο, τόσο ως προς το βαθμό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς τη σχέση τους και το βαθμό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δημοτικές αλλά και δημόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Θηβαίων.
Ο Δήμος Θηβαίων στις 7/11/2011 υπέγραψε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, αναλαμβάνοντας εξ΄ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.
Στη συνέχεια με την υπ΄ αριθ. 250/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.
Στα πλαίσια των ανωτέρων υποχρεώσεων και δεδομένης της ανάληψης καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, ο Δήμος Θηβαίων προτίθεται να προβεί εκ νέου στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ. 75 του ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρ. 6 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις».
Για τον λόγο αυτό απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε:
• τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
• ενώσεις και συλλόγους γονέων
• τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
• εμπειρογνώμονες δημότες/-ισσες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων,
εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Θηβαίων, ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους, με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στον Δήμο Θηβαίων (Κύπρου 3) στην προϊστάμενη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου κα Αναστασίου Βάσω
• Mε e-mail στη διεύθυνση: dimosthivas@thiva.gr
το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2262350610
……………………………………………………………
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας:
H Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, με τις εξής αρμοδιότητες:
α) συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Δήμος Θηβαίων: Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών μέσω της LINGUAPHONE.Ο Δήμος Θηβαίων από τον Μάρτη του 2019, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α. Δ.Σ. 35/2019), συμμετέχει στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών σε συνεργασία με την LINGUAPHONE και την υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), αναγνωρίζοντας ότι στη σύγχρονη εποχή η διγλωσσία και ειδικά η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητο εφόδιο για την αγορά εργασίας.
Η συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο πρόγραμμα αφορά πρωτίστως τη δυνατότητα παροχής του εν λόγω προγράμματος σε οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για τις οποίες ο Δήμος καλύπτει πλήρως την ετήσια συνδρομή, συναισθανόμενος ότι το κόστος εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας είναι δυσβάσταχτο για τις συγκεκριμένες ομάδες.
H μέθοδος της Linguaphone περιλαμβάνει δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα: το English Course, που αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το Business English, που αφορά τη βελτίωση δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning/digital school της Linguaphone.
Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3, Θήβα, τηλέφωνα 2262350604 & 603)
Πέρα όμως των ανωτέρω ομάδων δημοτών, στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών της Linguaphone μπορούν να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι δημότες ή επιχειρήσεις περιοχής Δήμου Θηβαίων (και φροντιστήρια ξένων γλωσσών) με μία οικονομική συμμετοχή που θα επωμιστούν οι ίδιοι (2 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ), φιλική τιμή την οποία εξασφάλισε το ΕΔΔΥΠΠΥ. Πολίτες ή οι Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, πρέπει να στείλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής με email: dalexandridis@eddyppy.gr ή fax:2106105641 και στη συνέχεια θα ενημερωθούν για την οικονομική συμμετοχή τους και την παραλαβή των κωδικών τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106105472 και 2108067888 (εσ. 24).
Μπαράζ πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν προνοιακά επιδόματα, επίδομα ενοικίου, ΚΕΑΕιδικότερα μεταξύ 24 και 25 Οκτωβρίου θα καταβληθούν :
προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Οκτωβρίου
- το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Πότε θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα στους Δήμους - Ποιοι θα μείνουν εκτός.


Ειδικότερα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι με το λεγόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Βύρωνα. Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να ακουστεί η φωνή και τα αιτήματα των εργαζομένων και όχι ωφελούμενων όπως αρέσκονται να τους ονομάζουν οι κυβερνήσεις, Ε.Ε και Δήμαρχοι στο αρμόδιο υπουργείο που χαράσσει και εφαρμόζει αυτά τα προγράμματα υπερεκμετάλλευσης των ανέργων. 
Στην διάρκεια της συγκέντρωσης αντιπροσωπεία του σωματείου μαζί με εργαζόμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και το δημοτικό σύμβουλο κ. Μαυρόπουλο Τάσο συναντήθηκε και συζήτησε με τον Διευθυντή εργασιακών σχέσεων κ. Αγραπιδά .
Ο κ. Αγραπιδάς ενημέρωσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων για το πρόγραμμα και το χαρακτήρα του, που καθορίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα έχει την ίδια διάρκεια, δεν θα εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση. Πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτό όσοι συμμετείχαν στο παρελθόν. Ενώ για το επίδομα ανεργίας ανέφερε ότι αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο δεν αλλάζει. Και συνέχισε λέγοντας δεν γνωρίζω εάν τελικά δοθεί παράταση στο πρόγραμμα για τους δήμους. Εάν υπάρχουν χρήματα στις δημόσιες δαπάνες γιατί η παρατάσεις πληρώνονται από εθνικούς πόρους. Το αίτημα για παράταση είναι δίκαιο θα το μεταφέρω, όπως και όλα τα αιτήματα στην πολιτική ηγεσία.


Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΗΒΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων ΑμεΑ «Άγιοι Ανάργυροι» Θήβας, θα προβεί σε πρόσληψη ειδικού 

παιδαγωγού για το ΚΔΗΦ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα : 


Τηλ.επικοινωνίας: 22620-29909 &  6989179630

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  ag.anargiri.thivas@gmail.comΓια επιπλέον πληροφορίες: https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%A6-%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91-2269063483417478/?ref=py_c


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...