Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Δράση Αρχή.. ΖΩ – Παροχή Σχολικών Ειδών σε μαθητές Α’ Τάξης Δημοτικού.
 Πρόσκληση_Αρχή_ΖΩ_2020-2021 ΩΧΑΗΚ2Π-ΦΚΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ_ΑΡΧΗ..ΖΩ_2020-2021_v3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_ΑΡΧΗΖΩ_2020-2021_v2

 

Η δομή «Γέφυρα» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί για ακόμη μια χρονιά τη δράση «αρχή…ΖΩ!» που αφορά στην παροχή σχολικών ειδών αξίας 80 ευρώ στους μαθητές – μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και διαβιούν μόνιμα εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την κοινή μας ανησυχία σε θέματα κοινωνικής στήριξης και βάσει της έως τώρα καλής μας συνεργασίας, ευελπιστούμε όπως συνδράμετε ενεργά στις ενέργειες δημοσιότητας της δράσης !
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα», είτε προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής ή στο γραφείο της «Γέφυρας» στη Βοιωτία στο Διοικητήριο Λιβαδειάς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή
μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή, επικυρωμένο με ημερομηνία μετά τη δημοσίευση
της παρούσας Πρόσκλησης. Για αλλοδαπούς δυνητικά ωφελούμενους απαιτείται και άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του γονέα ή κηδεμόνα (το οποίο να προκύπτει από επίσημο δημόσιο έγγραφο).
3. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του τέκνου (το οποίο να προκύπτει από επίσημο δημόσιο έγγραφο).
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
εξαμήνου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
5. Βεβαίωση εγγραφής παιδιού στην Α’ τάξη Δημοτικού, από το Δημοτικό Σχολείο στο οποίο πρόκειται
να φοιτήσει.
6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ηλ. ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης) στο όνομα του γονέα ή αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη ΔΕΚΟ ή αντίγραφο παραχωρητηρίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο θεωρημένη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
7. Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό/-ά Σημείωμα/-τα) έτους 2019 από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. των γονέων/κηδεμόνων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας σε περίπτωση που
υποβάλλουν ξεχωριστή Φορολογική Δήλωση.
8. Προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος Ι, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (επισυνάπτεται).
9. Συμπληρωματικά και όπου υπάρχει ανεργία για να προσμετρηθούν τα μόρια που αποδίδει, ο δυνητικά ωφελούμενος οφείλει να προσκομίσει Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ η οποία να έχει εκδοθεί, είτε ηλεκτρονικά είτε από τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ, εντός έξι ημερών από την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενου»

(σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και φέρουσα σφραγίδα αυτής.
2. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης
3. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση τους
4. Αποδεικτικό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης, με πρώτο δικαιούχο τον
ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή στο όνομα της εταιρείας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στο γραφείο της Δομής Γέφυρα ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 24:00.


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...