Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

eregister.it.minedu.gov.gr: Αναλυτικές οδηγίες για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών.

Το εγχειρίδιο για την εφαρμογή eregister.it.minedu.gov.gr και τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εισαγόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσπελάσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η διαδικασία απαιτεί από τους επιτυχόντες την χρήση μοναδικού συνδυασμού username και password. Ως username του επιτυχόντα, ορίζεται ο Κωδικός Εξετάσεων, όπως αυτός έχει αποδοθεί από το σχολείο του. O επιτυχών θα χρησιμοποιήσει ως password το ίδιο που χρησιμοποίησε για την υποβολή του Μηχανογραφικού του Δελτίου. Αν δεν το θυμάται, θα δημιουργήσει νέο passwordστο Λύκειο που είχε αποκτήσει το password για το Μηχανογραφικό.
Για επανέκδοση password θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο στο σχολείο που το είχατε εκδώσει αρχικά.
Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει το διάστημα που αναφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογήςκαι γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην οποίαοι επιτυχόντες θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, οι επιτυχόντες θα καταχωρούντον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεωνκαι τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας(password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο
Η Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, όπως θα αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.με τον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων πουθα έχει ήδη αποσταλεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Σε κάθε περίπτωση η Γραμματεία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.Οι επιτυχόντες θα κληθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων σε σύντομοχρονικό διάστημα, που θα καθοριστεί από τις Γραμματείες κατά περίπτωση, να παραλάβουν τους κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή του διαβατηρίου τους.Η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή τωνεισαγομένων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εγγραφή.
Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφείστη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.
Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
Σε περίπτωση κατά την οποία οι επιτυχόντες έχουν χάσει τον κωδικό ασφαλείας τους, θα μπορούν να προβούν σε επανέκδοση του,στη σχολική μονάδα στην οποία τον δημιούργησαν αρχικά.
Στην αρχική σελίδα πέραν των συνδέσμων για την εισαγωγή στην εφαρμογή, υπάρχει διαθέσιμο και menuμε χρηστικές επιλογές. Το menu συνοδεύει την εφαρμογή σε όλη την διάρκεια πλοήγησης σε αυτή.Η δομή του menuτης εφαρμογής, παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί,ενώ η λειτουργικότητα των επιλογών αναλύεται στις ενότητες που ακολουθούν.
Το εγχειρίδιο που έχει αναρτηθεί στο eregister.it.minedu.gov.gr περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εισαγόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσπελάσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η διαδικασία απαιτεί από τους επιτυχόντες την χρήση μοναδικού συνδυασμού username και password. Ως username του επιτυχόντα, ορίζεται ο Κωδικός Εξετάσεων, όπως αυτός έχει αποδοθεί από το σχολείο του. O επιτυχών θα χρησιμοποιήσει ως password το ίδιο που χρησιμοποίησε για την υποβολή του Μηχανογραφικού του Δελτίου. Αν δεν το θυμάται, θα δημιουργήσει νέο password στο Λύκειο που είχε αποκτήσει το password για το Μηχανογραφικό.
Για επανέκδοση password θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνοστο σχολείο που το είχατε εκδώσει αρχικά.

Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει το διάστημα που αναφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην οποία οι επιτυχόντες θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας τους.Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, οι επιτυχόντες θα καταχωρούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας(password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο
Η Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, όπως θα αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.με τον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων πουθα έχει ήδη αποσταλεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Σε κάθε περίπτωση η Γραμματεία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους. Οι επιτυχόντες θα κληθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων σε σύντομοχρονικό διάστημα, που θα καθοριστεί από τις Γραμματείες κατά περίπτωση, να παραλάβουν τους κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή του διαβατηρίου τους.Η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή τωνεισαγομένων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εγγραφή.
Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.
Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
Στην αρχική σελίδα πέραν των συνδέσμων για την εισαγωγή στην εφαρμογή, υπάρχει διαθέσιμο και menu με χρηστικές επιλογές. Το menu συνοδεύει την εφαρμογή σε όλη την διάρκεια πλοήγησης σε αυτή.Η δομή του menuτης εφαρμογής, παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί,ενώ η λειτουργικότητα των επιλογών αναλύεται στις ενότητες που ακολουθούν.
δείτε εδώ όλο τον οδηγό για το eregister.it.minedu.gov.grΔράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...