Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825.

Από την 1η Αυγούστου 2017 ξεκίνησε η λειτουργία της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων» με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.   
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κ.α.)
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, παράλληλα λειτουργεί Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, μέσω του οποίου προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνικής τους ένταξη.
Το Κέντρο Κοινότητας έχει ήδη στελεχωθεί από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο και το Παράρτημα του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών από επίσης 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη κατ’ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ (διαδικασίες του Ν. 3812/2009). Αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης: 1 ΠΕ Διαμεσολαβητή, 1 ΠΕ Νομικό (μερική απασχόληση) και για τις λοιπές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, 2 ΠΕ Φιλόλογοι και 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος.
Το Κέντρο Κοινότητας εδρεύει στο κτίριο της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας (τέρμα Μακαρίου) στη Θήβα το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο για αυτό τον σκοπό και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) και ώρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να βρουν στο blog του Κέντρου : https://kkoinotitasthivas.blogspot.gr  ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr καθώς και στα τηλέφωνα : 2262028570 και 28591.


ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...